En Gronnere Og Grenselos Fremtid 2

En grønn og grenseløs fremtid

Oslos byråd har skjerpet klimamålene for Oslo, og samtidig pekt på oss som en viktig alliert i det arbeidet. Vi lover å gjøre vårt.

Allerede om fem år skal klimagassutslippene være halvert og i 2030 skal byen vår være fossilfri. Byrådets mål er å redusere all biltrafikk i Oslo med 20 prosent i løpet av bystyreperioden og en tredel innen 2030, sammenliknet med 2015. For å nå dette målet, må andelen persontransport som dekkes med kollektivtransport, sykkel og gange økes kraftig og det motoriserte transportbehovet reduseres. For kollektivtransporten er utfordringen å gjøre seg mer attraktiv en bilen, og ikke ta reisende som ellers ville valgt føttene eller sykkelen.

Gjennom den forretningsmodellen som Oslo Vognselskap og våre eiere har utviklet, sikrer vi midler til å kjøpe inn og forvalte det antallet vogner som trengs.

Omfattende utbygging

Oslo står foran en omfattende utbygging av kollektivsystemet. Byggingen av Fornebubanen og forlengelsen av Furusetbanen til A-hus er viktige grensekryssende prosjekter. Byggingen av en ny t-banetunnel er kanskje Norges viktigste samferdselsprosjekt. Vi står også foran en omfattende oppgradering av trikken. Felles for disse prosjektene er at de vil kreve flere trikker og t-banevogner. 

Gjennom den forretningsmodellen som Oslo Vognselskap og våre eiere har utviklet, sikrer vi midler til å kjøpe inn og forvalte det antallet vogner som trengs. Denne finansieringsløsningen setter Oslo i stand til å realisere disse store ambisjonene.

Oslo Vognselskap ser et stadig økende behov for også å ha eierskaps- og forvaltningsmodeller som makter denne grensekryssende utfordringen. Når kundene våre ikke skal stanse ved grensene kan heller ikke vi gjøre det.

Tettere samarbeid

Osloregionen blir et stadig tettere sammenvevd bolig og arbeidsmarked. De reisene vi skal tilrettelegge for i fremtiden, vil være grensekryssende, mellom kommuner og fylker.

Ruter har tatt til orde for økt samarbeid på tvers av administrasjonsselskapene i Osloregionen. Oslo Vognselskap ser et stadig økende behov for også å ha eierskaps- og forvaltningsmodeller som makter denne grensekryssende utfordringen. Når kundene våre ikke skal stanse ved grensene kan heller ikke vi gjøre det.

Andre steder i verden ser de det samme behovet. Det svenske selskapet Transitio eier og forvalter vognmateriell for en rekke av svenske län.  Det er et praktisk eksempel på at man kan finne gode samarbeidsmodeller som ikke gjør at geografiske grenser blir til hinder for å bygge opp gode forvaltningsmodeller med god kompetanse og sømløse svar på kundenes ønsker og behov. Har vi de samme kundene bør vi kanskje ha det samme materiellet?

Kapasitetstaket for trikken er allerede nådd. Og vi bruker allerede i dag hele transportkapasiteten som finnes i t-banevognene.

Vi trenger flere vogner

Høyere politiske ambisjoner for kollektivtrafikken kombinert med at Osloregionen vokser i rekordfart skaper behov for flere vogner. 

Selv når vi ser bort fra de store utbyggingsprosjektene i kollektivtrafikken i Osloregionen, vil befolkningsveksten og skiftet fra bil til kollektivtrafikk gjøre at vi om kort tid vil oppleve et kollektivsystem der kapasiteten er sprengt. Kapasitetstaket for trikken er allerede nådd. Og vi bruker allerede i dag hele transportkapasiteten som finnes i t-banevognene. Og det er før vi starter å bevege oss i retning av det politiske målet om å redusere biltrafikken i Oslo med 20 prosent. Vi må ta raske beslutninger om å møte den etterspørselen etter ekstra vognkapasitet som våre målsettinger vil medføre.

T-banevognene skal fremstå som nye i 2018!

Mesteparten av en t-bane- eller trikkereise foregå inne i en vogn som eies av Oslo Vognselskap. Vårt materiell må til enhver tid være tilpasset kundenes krav til standard og reisebehov. Vognselskapet har satt som strategisk mål at t-banevognene skal fremstå som nye i 2018. 

For å få til det, er vi avhengige av å vite mye om hvordan kundene opplever dagens tilbud og lytte til deres tilbakemeldinger om hva som er viktig for at deres reise skal bli vellykket. Vi kartlegger også faktisk standard på materiellet og er tidlig ute med planer for nødvendige tiltak. Godt vedlikehold er god kapitalforvaltning, som igjen er god miljøpolitikk.

Er det noe vi i Oslo Vognselskap er stolte av i vårt jubileumsår er det nettopp at vi snudde denne situasjonen og nå har et solid overskudd som står klar til å bidra til det grønne skiftet for Oslo.

Miljø i alle ledd

Å produsere trikker og t-banevogner medfører CO2-utslipp. For å si noe om hvor miljøvennlig kollektivtransporten er, må vi se på hele livssyklusen til materiellet – ikke bare det faktum at t-banen ikke slipper ut CO2.

Energi- og ressursforbruk gjennom levetiden, både i kjøring (energi) og i kostnader knyttet til vedlikehold har stor betydning for materiellets samlede ressurs- og miljøbelastning. Gode anskaffelser handler derfor mye om å holde livssykluskostnader og miljøkostnader på et lavt nivå. 

Derfor er det å sørge for at vognene har lang levetid en viktig miljøinvestering. Å skrote materiell på et for tidlig tidspunkt er misbruk av miljøet og ressurser. I tillegg koster det penger.

Den nære historien til kollektivsektoren i Oslo viser hvor galt det kan gå om man dytter regningen foran seg. Etterslep, gammelt og nedslitt materiell og høye vedlikeholdskostnader ga misfornøyde kunder som valgte andre fremkomstmidler foran t-banen. Er det noe vi i Oslo Vognselskap er stolte av i vårt jubileumsår er det nettopp at vi snudde denne situasjonen og nå har et solid overskudd som står klar til å bidra til det grønne skiftet for Oslo. 

Vi legger ti suksessrike år bak oss og ser frem til en grønn og grensesprengende fremtid.


Erik Lund (f. 17.10.1968) har vært administrerende direktør i Oslo Vognselskap AS siden 2010 og har arbeidet i selskapet siden det ble opprettet i 2006, bl.a. som økonomisjef. Før dette jobbet han som rådgiver i Oslo Sporveier. Han er utdannet siviløkonom (HAE).

Les mer