Fremtidens Skinner

På sporet av fremtidens Oslo

Trikketilbudet i hovedstaden øker kraftig når hele 87 nye trikker er på plass i 2024. Frem til da skal deler av skinnegangen skiftes og gater opprustes – og fornyelsen er allerede godt i gang.

Antall reiser med kollektivtrafikk vil øke sterkt i årene fremover. Frem til 2030 vil behovet for reiser med trikk i Oslo nær fordobles fra dagens 53 millioner årlige påstigninger, til 100 millioner pr. år. For å sikre at det er kapasitet til å dekke dette behovet, skal Sporveien på vegne av Oslo kommune kjøpe 87 nye trikker og fornye skinnegangen trikken kjører på.

Arbeidet med anskaffelsen av de nye trikkene er organisert i et eget Trikkeprogram. I dette programmet håndteres også det fremtidige behovet for fornyelse av skinnegang og infrastruktur og baser for trikkene. Trikkeprogrammet ledes av Sporveien i samarbeid med Bymiljøetaten, Ruter og Oslo Vognselskap.

«Målet er å gi hovedstaden et attraktivt, robust og kostnadseffektivt trikketilbud. Jeg er stolt over at vi sammen med våre samarbeidspartnere er i rute for å sikre fremtidens byreise med trikk for Oslos innbyggere,» sier sporveissjef Cato Hellesjø.

Trikkeprogrammet skal avsluttes i 2024 og på dette tidspunktet skal alle de 87 nye trikkene være på skinner i Oslos gater.

«Vi er svært tilfreds med Sporveiens ledelse og fremdriften i Trikkeprogrammet og ser frem til at de nye trikkene kommer til Oslo. Det er også svært positivt at det viktige arbeidet med opprustning av byens gater er godt samkjørt. På denne måten unngår vi å grave opp byen flere ganger,» sier byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg – og legger til: «Det var en glede for meg å åpne Prinsens gate for toveis trikketrafikk mandag 27. februar. Dette er den første gaten som viser hvor fint det kommer til å bli i byen når alt er ferdig.»

Samlet plan for byfornyelse

I dag har Oslo en trikkeflåte på 72 trikker. Flåten består av trikker fra to ulike årganger: SL 79 som hadde leveransestart i 1982, og SL 95 som hadde leveransestart i 1999. For å sikre best mulig fremkommelighet for de nye trikkene skal infrastruktur og skinnegang fornyes på flere strekninger. Arbeidet koordineres med andre planlagte tiltak på gateplan i Oslo. Sterk befolkningsvekst, miljøsatsing og et generelt behov for oppgradering av infrastruktur og gater i Oslo, stiller krav til mange samfunnsaktører. For å gjennomføre alle oppgraderingene Oslo har behov for, har Sporveien, Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten etablert samarbeidsprosjektet «Samlet plan».

«Målet er at belastningen for innbyggere, handelsstand og andre berørte skal bli så liten som mulig og at prosjektkostnadene for Oslo kommune blir håndtert mest mulig effektivt. Totalt planlegges det 27 ulike prosjekter der Bymiljøetaten og Sporveien har byggherreansvar. I planene ligger det bedre tilrettelegging for sykkel, utbedring av fortau, holdeplasser og gaterom. Vann- og avløpsetaten skal skifte ut vann- og avløpsrør i flere av gatene. Dette skal gjøres samtidig som vi koordinerer og samkjører de planlagte trikketiltakene,» sier etatsdirektør Gerd Robsahm Kjørven i Bymiljøetaten.

I Trondheimsveien, Stortingsgaten og Henrik Ibsens gate er det pågående gravearbeider. Snart står også justering av skinnegangen i Thereses gate og andre prosjekter for tur. Prosjektet i Prinsens gate som nylig ble ferdigstilt, er første eksempel på en gate som er rustet opp i henhold til en ny og moderne standard. Det neste nye, store gateopprustningsprosjektet går fra Holbergs plass, forbi Tinghuset til Professor Aschehougs plass. Byggestart er planlagt i løpet av våren etter at bystyret har vedtatt omfanget av prosjektet.

«I områdene der det skal bygges vil flere naturlig nok oppleve å måtte endre reisemønsteret sitt i en overgangsperiode, Vi setter imidlertid alt inn på å gi god kundeinformasjon og avvikle trafikken så smidig som mulig,» sier administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen i Ruter, og fortsetter: «Vi legger opp til et godt samarbeid med Sporveien og de andre aktørene i Trikkeprogrammet og ser frem til å bidra for å komme frem til best mulig løsninger slik at kundene våre fortsatt kan bruke kollektivtransport.

Antall reisende øker

De seneste tallene viser at Sporveien per år frakter omtrent 53 millioner reisende med trikken. I 2030 er det anslått at antallet vil øke til 100 millioner.

«Vi ønsker å møte fremtidens behov, ha fornøyde reisende og ansatte, og samtidig bidra til positiv byutvikling. For å oppnå alt dette er det avgjørende at de ulike aktørene i kollektivtrafikken samarbeider slik vi gjør nå,» understreker sporveissjef Cato Hellesjø.

Administrerende direktør Erik Lund i Oslo Vognselskap slutter seg til dette, og legger til: «Med denne opprustningen skal trikkene få økt kapasitet og et redusert kostnadsnivå. De trikkene vi anskaffer nå, må være driftssikre og attraktive for de reisende i mange år fremover,» sier han.

Konkurranse mellom seks leverandører

I alt seks trikkeprodusenter konkurrerer om å levere de nye trikkene til Oslo – disse er:

 • Alstom (Alstom Transport Norway, Alstom Transport S.A, Alstom Transporte S.A.).
 • CAF (Construcciones y Auixiliar de Ferrocarriles SA).
 • Oslo Consortium (Bombardier Transportation Norway AS, Vossloh Kiepe GmbH).
 • Skoda (Skoda Transportation AS).
 • Stadler (Stadler Pankow GmbH).
 • The Consortium of Siemens AG and Siemens AS (Siemens AS, Siemens AG).

Leverandørene er valgt etter en prekvalifisering av leverandører som ble gjennomført høsten 2016. I slutten av januar 2017 sendte Sporveien ut et konkurransegrunnlag som danner rammen for tilbudene som skal leveres. Fristen for innlevering av tilbud er satt til mai 2017. Etter dette skal Sporveien evaluere tilbudene før det blir besluttet hvilken leverandør som får tildelt oppdraget med å levere Oslos nye trikker.

«De 87 nye trikkene blir et viktig bidrag i arbeidet med å utvikle fremtidens mobilitetsløsninger for hovedstaden. Med nye trikker får vi både en kraftig forsterket kapasitet til å frakte passasjerer og en stabil og driftssikker vognflåte. De nye trikkene blir lavgulvstrikker som også gjør det enklere for alle å komme av og på,» sier Cato Hellesjø.

Fakta om Trikkeprogrammet
 • I 2013 vedtok bystyret i Oslo at trikketilbudet i hovedstaden skal fornyes ved kjøp av nye trikker og opprustning av Oslos gater. I tillegg må mange gamle vann- og avløpsrør byttes ut.
 • Oslo kommune ga Sporveien hovedansvaret for Trikkeprogrammet i 2015 og i dag er Sporveien Oslo AS overordnet ansvarlig for gjennomføringen.
 • Trikkeprogrammet er Sporveiens investeringsprogram for trikk og omfatter innkjøp av 87 nye trikker, oppgradering av infrastruktur og trikkeskinner og utvikling av trikkebaser (garasje, verksted og vaskeanlegg).
 • Målet med Trikkeprogrammet er å gi hovedstaden et attraktivt, robust og kostnadseffektivt trikketilbud.
 • De nye trikkene vil være standardtrikker med en vel utprøvd teknologi som er tilpasset Oslos forhold.
 • Som del av Trikkeprogrammet i Oslo ligger det en Samlet plan som tar utgangspunkt i at aktørene Sporveien Oslo AS, Bymiljøetaten og Ruter skal koordinere og samkjøre sine respektive oppgraderingsplaner. Målet er å unngå omfattende gravearbeider med kort tids mellomrom for å sikre minst mulig belastning for Oslos innbyggere.
 • De nye trikkene blir levert fra og med 2020, og i løpet av 2024 vil alle være på plass i Oslos gater.

Les mer