Liv Kari Skudal Hansteen Rif

Kampen mot forfallet

«Samfunnet må tørre å prioritere vedlikehold», understreker administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i Rådgivende ingeniørers forening (RIF). Hun mener at Oslo Vognselskap i praksis utfører akkurat det som foreningen anbefaler for å ivareta vedlikeholdet på trikker og t-baner.

Intervjuet av journalist Arne Danielsen

I rapporten «Norges tilstand 2015» beregnet RIF at etterslepet på vedlikehold og nødvendig oppgradering av infrastrukturen i fedrelandet var på svimlende 2 600 milliarder kroner – tilsvarende et halvt oljefond.

På enkelte områder er tilstanden så alvorlig at funksjonaliteten og påliteligheten er truet, understreket bransjeforeningen, som organiserer 185 kunnskapsbedrifter med i alt 10 000 sysselsatte innen rådgivning, planlegging og prosjektledelse.

- Forfallet har kommet så langt innen mange samfunnskritiske områder at Norge må bygges på nytt, utdyper RIFs administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen.

Positive eksempler

Rapporten viser at både veier og jernbane sliter med store etterslep, til tross for store investeringer. Kun tre av i alt 12 vurderte områder hadde etter RIFs vurdering opparbeidet tilstrekkelig standard, det var lufthavner, energidistribusjon og energiproduksjon.

- Dette skyldes blant annet at disse områdene har styrings- og finansieringsformer som gjør at de kan bygge i forhold til hva som er teknisk og økonomisk optimalt, understreker RIF-direktøren.

- RIFs klare råd er å finne tverrpolitiske løsninger som sikrer forutsigbar finansiering på lang sikt. Vi må tørre å prioritere vedlikehold, samtidig som vi må etablere mer effektive prosesser og øke gjennomføringskraften.

Gjennom etableringen av Oslo Vognselskap organiseres og effektueres nødvendig kompetanse til å sikre god forvaltning av ressursene, noe som igjen sikrer at kommunens ressurser og investeringer utnyttes optimalt.
God forvaltning

- Oslo Vognselskap er rigget i full overensstemmelse med våre anbefalinger, understreker Skudal Hansteen.

- Kommunen har innført en langsiktighet og forutsigbarhet i finansieringen og ikke skjøvet vedlikeholdet foran seg. Gjennom etableringen av Oslo Vognselskap organiseres og effektueres nødvendig kompetanse til å sikre god forvaltning av ressursene, noe som igjen sikrer at kommunens ressurser og investeringer utnyttes optimalt.

Utrolig reise

Skudal Hansteen holder fram den utrolige reisen som Oslo Vognselskap har vært med på, fra å ha med gammelt og nedslitt materiell å gjøre til å spille en ny og offensiv rolle. «T-banen i Oslo preges av gammelt og nedslitt materiell og stadige ulykker, forsinkelser og innstilte avganger som en følge av dette», oppsummerte Aftenposten så sent som sommeren 2003.

I løpet av noen år ble milliardbeløp i etterslep på vognparken gjort om til en milliard kroner på konto. Ved at Vognselskapet ble gitt ansvaret for at nye tekniske etterslep skulle unngås, kunne verdien av materiellet sikres gjennom hele levetiden.

Vognselskapet er en garanti for at alt er på stell, noe som igjen gjør at kommunen får mest mulig ut av vognparken.
Viktig redskap for å skape en bærekraftig by

Vognselskapets oppgaver er å optimere og utvikle materiellets vedlikeholdsprogrammer, oppfølging av utført vedlikehold, avsetninger til alt fremtidig vedlikehold, sikre finansiering og gjennomføre endringer, oppgraderinger og modernisering av materiellet gjennom levetiden. Alt skjer i nært samarbeid med Sporveien, som operatør og vedlikeholder, og Ruter som bestiller av kollektivreiser.

- Alle taper på dårlig vedlikehold. Derfor har det vært klokt å komme a jour og være føre var. Vognselskapet er en garanti for at alt er på stell, noe som igjen gjør at kommunen får mest mulig ut av vognparken. For å nå samfunnets mål om å skape en bærekraftig by, utgjør derfor Oslo Vognselskap et særdeles viktig redskap, avslutter administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i Rådgivende ingeniørers forening.

Les mer