Oslo Vognselskap 93151019

Historisk gode resultater

Oslo har et bedre utgangspunkt enn noen gang for god forvaltning og fornyelse av sine t-banevogner og trikker.

Oslo Vognselskap la i dag frem årsresultatet for 2017. Regnskapet viser et solid resultat med et overskudd på 75,5 mill. Resultatet går i sin helhet til å styrke kommunens og selskapets evne til videre utvikling av det fremtidige kollektivtilbudet.

Det eksisterer heller ikke noe etterslep i vedlikeholdet av kommunens t-banevogner og trikker. – Få aktører i norsk samferdselssektor kan vise til tilsvarende resultater påpeker administrerende direktør, Erik Lund. For samferdselssektoren og mange øvrige deler av norsk offentlig sektor er store vedlikeholdsetterslep en hovedutfordring. – Vi har avsetninger som skal dekke alt nødvendig vedlikehold på vårt materiell, sier han.

Les årsrapporten for 2017 her

Den modellen Oslo har valgt for å finansiere forvaltningen av t-banevogner og trikker, sikrer at det er satt av nødvendige midler til å gjennomføre de tiltakene som er nødvendige gjennom hele levetiden. – På denne måten opprettholdes publikums tilfredshet og vognmateriellets konkurranseevne, samtidig som livssykluskostnadene holdes på et minimum gjennom planmessig og kontinuerlig vedlikehold. Godt vedlikehold innebærer også at vi forvalter ressursene på en miljømessig optimal måte, påpeker Lund.

Økningen i produksjonen fortsetter å prege utviklingen for skinnegående materiell. Det ble i 2017 kjørt 46,8 mill. vognkilometer med t-banen og 4,6 mill. vognkilometer med trikken. Veksten for t-banen utgjør 7,4 prosent, mens den for trikken tilsvarer en økning på 3,1 prosent.

Kilometeroversikt 2012 2018

Veksten i produksjon er svaret på den formidable utviklingen i antall kollektivreiser som Oslo opplever. Det er svært gledelig, men representerer også utfordringer for byens kollektivsystem. For det første må vi innse at vi snart har en kapasitetsutfordring på så vel trikken som på t-banen. Økt produksjon innebærer også økt slitasje på materiellet, samtidig som det blir mindre tid igjen til å gjennomføre nødvendig vedlikehold. – Denne utviklingen vil kreve mye av oss som vogneiere og ansvarlige for materiellets langsiktige kvalitet, påpeker Lund. Hittil har vi klart å møte økningen i kjørte kilometer og samtidig klart å redusere feilratene på materiellet. – Det er en gledelig nedgang i feil per kjørte kilometer når vi ser utviklingen de siste årene under ett, sier han (ned med ca. 40 prosent på t-banen og ned med ca. 18 prosent på trikk siden 2012).

Oslo Vognselskap opplever en betydelig vekst i omfanget av oppgraderings- og fornyelsestiltak på materiellet. Bare i 2018 skal det gjennomføres forbedringstiltak for mer enn 70 mill på t-banen og for 45 mill på trikkene.

Dette må til, dersom vi også i fremtiden skal kunne tilby kollektivkundene et førsteklasses reisetilbud. Det er ikke lenger noe alternativ for Oslo å skyve disse behovene foran oss i et ønske om kortsiktige økonomiske gevinster eller for å kunne kjøre enda litt mer. Historien har lært oss at den eneste fornuftige måten å ta vare på materiellet er gjennom langsiktighet og planmessighet. Og alltid å sørge for at vi har midler til å gjøre det vi burde gjøre, tilføyer Lund.

Nøkkeltall for 2017
Årsresultat 75,2 mill
Vedlikeholdsetterslep 0,-
Omsetning 648,4 mill
Fri egenkapital (vognanskaffelsesfond) 606,6 mill
Økning i kjørte kilometer (T-bane) +7,4 %
Økning i kjørte kilometer (Trikk) +3,1 %

For ytterligere informasjon eller kommentarer, kontakt:
Erik Lund, adm. dir., tlf: +47 922 37 970
Erik.lund@vognselskapet.no

Les mer