Fv137468

Rekordresultat for 2018

Oslo har et bedre utgangspunkt enn noen gang for god forvaltning og fornyelse av sine t-banevogner og trikker.

Oslo Vognselskap legger frem et historisk godt årsresultatet for 2018, på 118,8 mill. kr. før skatt (99,4 mill. kr. etter skatt). Resultatet vil i sin helhet gå til å styrke kommunens og selskapets evne til å utvikle fremtidens kollektivtilbud i Oslo ytterligere.

Oslo har aldri kjørt mer, verken med t-banevognene eller trikkene våre. Det ble i 2018 kjørt 47,4 mill. vognkilometer med t-banen og 4,8 mill. vognkilometer med trikken. Veksten for t-banen utgjør 1,3 prosent, mens den for trikken tilsvarer en økning på 4,3 prosent. Produktiviteten er på et rekordhøyt nivå.

- Samtidig har vi opprettholdt et høyt kvalitetsnivå, der antall vognbytter ligger godt under de nivåene vi så for noen år siden. Det er betryggende å konstatere at vi klarer å øke produktiviteten uten at det går på bekostning av kvaliteten i produksjonen, sier administrerende direktør, Erik Lund.

Det eksisterer ikke noe etterslep i vedlikeholdet av kommunens t-banevogner og trikker. – Få aktører i norsk samferdselssektor kan vise til tilsvarende resultater. For samferdselssektoren og mange øvrige deler av norsk offentlig sektor er store vedlikeholdsetterslep en hovedutfordring. Vi har avsetninger som skal dekke alt nødvendig vedlikehold på vårt materiell, påpeker Lund.

Oslo Vognselskap har opparbeidet en fri egenkapital på 705 mill. og en likviditet i størrelsesorden 1,5 mia. - Vi har beregnet at dette vil kunne finansiere over 40 prosent av den pågående trikkeanskaffelsen, dersom vi bruker hele vår tilgjengelige likviditet til dette formålet. Det reduserer kommunens behov for innlåning og skaper fremfor alt en betydelig gjennomføringsevne. Nå kan vi utvide og fornye vognparken vår når vi trenger det, ikke når vi får råd til det, påpeker Hans Kristian Fredhall, økonomisjef i Oslo Vognselskap AS.

Det vil over tid gi et bedre handlingsrom, lavere livssykluskostnader og høyere kvalitet. – På denne måten opprettholdes publikums tilfredshet og vognmateriellets konkurranseevne, samtidig som livssykluskostnadene holdes på et minimum gjennom planmessig og kontinuerlig vedlikehold. Godt vedlikehold innebærer også at vi forvalter ressursene på en miljømessig optimal måte, påpeker Fredhall.

Veksten i produksjon er svaret på den betydelige utviklingen i antall kollektivreiser som Oslo har opplevd de senere årene. Det er svært gledelig, men representerer også utfordringer for byens kollektivsystem. For det første må vi innse at vi snart har en kapasitetsutfordring på så vel trikken som på t-banen. Økt produksjon innebærer også økt slitasje på materiellet, samtidig som det blir mindre tid igjen til å gjennomføre nødvendig vedlikehold. – Denne utviklingen vil kreve mye av oss som vogneiere og ansvarlige for materiellets langsiktige kvalitet, påpeker Lund.

Hittil har vi klart å møte økningen i kjørte kilometer og samtidig klart å holde feilratene på materiellet på et lavt nivå. Oslo Vognselskaps strategi for å opprettholde denne situasjonen er å gjennomføre kontinuerlige oppgraderings- og fornyelsestiltak på materiellet. Bare i 2019 vil det bli gjennomført forbedringstiltak for ca. 61 mill. på t-banen og for 27 mill. på trikkene.

Dette må til, dersom vi også i fremtiden skal kunne tilby kollektivkundene et førsteklasses reisetilbud. Det er ikke lenger noe alternativ for Oslo å skyve disse behovene foran oss i et ønske om kortsiktige økonomiske gevinster eller for å kunne kjøre enda litt mer. Historien har lært oss at den eneste fornuftige måten å ta vare på materiellet er gjennom langsiktighet og planmessighet. Og alltid å sørge for at vi har midler til å gjøre det vi burde gjøre, konstaterer Lund.

Nøkkeltall for 2017
Årsresultat: 99,4 mill.
Vedlikeholdsetterslep: 0,-
Omsetning: 684,7 mill.
Fri egenkapital (vognanskaffelsesfond): 705 mill.
Tilfredshet (T-bane): 98 %
Tilfredshet (Trikk): 97 %

For ytterligere informasjon eller kommentarer, kontakt:
Erik Lund, adm. dir., tlf: +47 922 37 970, erik.lund@vognselskapet.no
Hans Kristian Fredhall, økonomisjef, tlf: +47 916 47 143, hans.kristian.fredhall@vognselskapet.no

Les mer