Oslo Oversikt 50 Prosent

Miljø og samfunnsansvar

Samfunnsoppdraget

Reis tilbake til årtusenskiftet og se for deg situasjonen i Oslos kollektivtrafikk. T-banen var preget av gamle og nedslitte vogner, noen så gamle som 40 år. Dårlig vedlikeholdte vogner og infrastruktur skapte betydelige problemer i trafikk-avviklingen. Avisene var fulle av negative historier og publikum var ikke fornøyde. De følte seg heller ikke trygge. Og det fantes ikke penger til å fornye vognparken.

Innhentingen av et etterslep på nesten to milliarder kroner ble en av de viktigste politiske oppgavene. Takket være betydelig investeringsvilje og bidrag fra bl.a. Oslopakke 3, klarte man å skaffe til veie midler til fornyelse av vognparken og sette i verk andre nødvendige tiltak for å løse problemene.

Det ble klart at det måtte tas grep for å hindre at en tilsvarende situasjon skulle oppstå igjen og sørge for at verdiene ble forvaltet på en god måte slik at det nyinnkjøpte materiellet skulle være godt vedlikeholdt gjennom hele livssyklusen. Eierskapet måtte organiseres slik at man ikke falt for fristelsen til å skyve vedlikeholds-forpliktelsene foran seg 

Etableringen av Oslo Vognselskap AS var en del av en større omorganisering av kollektivtrafikken som ble vedtatt av Oslo bystyre i 2006, nettopp for å skape tydeligere roller og ansvar. Selskapet ble fisjonert fra Kollektivtransportproduksjon AS – i dag Sporveien Oslo AS – og eies 100 prosent av Oslo kommune.

Oslo Vognselskap anskaffer, finansierer, forvalter og leier ut materiell til kollektiv-trafikken og skaper verdier i dag, for fremtiden.

Situasjonen i dag, 10 år senere, er ganske annerledes. Selskapet avsluttet i mars 2014 den største materiellanskaffelsen i sitt slag i Oslos og Norges historie, da t-banevogn nummer 345 ble levert. Anskaffelsen holdt både budsjett og tidsplan og har blitt meget godt mottatt av kundene. Oslo Vognselskap bidrar nå aktivt til å optimalisere vedlikeholdet på de nye t-banevognene, for å sikre både kostnadseffektivitet og flest mulig vogner i trafikk, men også for å sikre at kommunens store investeringer i vognmateriell forvaltes på best mulig måte.

Vi er i gang med å forberede en utskifting av trikkeparken. Finansieringen av nye trikker er langt på vei ordnet, takket være den vognleiemodellen Vognselskapet har utviklet og som bystyret har sluttet seg til. Vi har gått fra skippertak til langsiktig planlegging. I påvente av at nye trikker står klare til avgang, har Oslo Vognselskap og den italienske trikkeprodusenten -AnsaldoBreda inngått en avtale om utbedringer av feil og mangler på de eksisterende SL95-trikkene. Også dette omfattende arbeidet skal gi publikum et bedre og mer pålitelig trikketilbud. Vi er på god vei til å realisere visjonen om å levere trikker og t-banevogner som Oslo er stolt av.

Miljøfyrtårn

Oslo Vognselskap er sertifisert som Miljøfyrtårn, etter forskriftene for kontorbedrift.