Oslo Vognselskap 74151019

Våre oppgaver

Oslo Vognselskap er en profesjonell eier av det vognmateriellet som Oslo trenger for å frakte t-banens og trikkens kunder på en kundevennlig, effektiv og miljøvennlig måte.

Selskapet skal også være en kompetanseorganisasjon for effektiv forvaltning og fornyelse av vognparken. Vår kompetanse skal bidra til riktige beslutninger hos våre eiere og hos våre samarbeidsparter i kollektivtrafikkfamilien.

Våre kjerneoppgaver er å anskaffe, finansiere, leie ut og forvalte t-banevogner og trikker til bruk i Osloregionen.

Anskaffe

En av kollektivtrafikkens viktigste konkurransefortrinn er å anskaffe attraktivt materiell til bruk i fremtidig trafikkproduksjon. Det skjer gjennom omfattende anskaffelsesprosesser som krever stor kompetanse og høy grad av samarbeid med dem som planlegger det fremtidige rutetilbudet (Ruter), dem som skal kjøre og vedlikeholde vognene (Sporveien) og dem som skal eie materiellet (Oslo Vognselskap).

Oslo Vognselskap avsluttet i 2014 den største materiellanskaffelsen i Oslos historie. T-banevogn nummer 345 kom til Oslo vinteren 2014, mer enn 10 år etter kontraktsinngåelse og etter at alle opsjonsmuligheter var benyttet. Anskaffelsen holdt både budsjett og tidsplan og ble meget godt mottatt av kundene. Dette er den klart mest vellykkede materiellanskaffelsen til Oslo i nyere tid.

Vognselskapets anskaffelser begrenser seg ikke kun til nytt materiell, men omfatter også større oppgraderinger og levetidsforlengende tiltak.

Selskapet er underlagt lov om offentlige anskaffelser.

Finansiere

Vårt materiell er finansiert via låneopptak hos Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Tidligere har SL95-trikkene våre vært leaset. Dette er en finansieringsform vi nå er ute av, til fordel for andre og mer gunstige finansieringsformer. I fremtiden kan også andre finansieringsformer være aktuelle.

Til grunn for Oslo kommunes beslutning om å anskaffe nye T-banevogner ligger et vesentlig bidrag gjennom Oslopakke 3. Ut over dette har også kommunen bidratt med betydelige egne midler.

En fremtidig trikkeanskaffelse vil også basere seg på finansiering via Oslopakke 3, som vil bidra til å dekke løpende (årlige) kostnader ved å bruke materiellet. Det er Ruter som er mottaker av slike offentlige midler på vegne av kollektivtrafikken i Osloregionen.

Oslo Vognselskap har som oppgave å finansiere en anskaffelse. Det skjer gjennom opptak av lån og ved å benytte selskapets egenfinansieringsevne. Oslo kommune har, takket være dagens vognleieprinsipper, opparbeidet en svært god gjenanskaffelsesevne i Oslo Vognselskap. Det vil gjøre det lettere å finansiere fremtidige anskaffelser.

Kort sagt går vognleieprinsippet ut på at man skal betale en jevn pris for bruken av materiellet gjennom hele levetiden. På denne måten sikrer man at når materiellet "er brukt opp", er også evnen til å finansiere en ny anskaffelse tatt vare på. Vi slipper «skippertaksmetoden» når vi har behov for nyanskaffelser. Og vi slipper å måtte bruke gammelt materiell lenge etter at det er utdatert og ikke klarer å møte kundenes krav til komfort og pålitelighet. I tillegg til å være dyrt, gir det publikum en dårlig reiseopplevelse og kollektivtrafikken svekket konkurransekraft. Vår modell er bedre!

Leie ut

Selskapet leier i dag ut alt vognmateriell til Sporveien. I leieavtalen stilles det krav til hvordan materiellet skal vedlikeholdes. Disse kravene, sammen med prinsippene for beregning av vognleie, skal sikre:

  • At materiellet opprettholder en tilfredsstillende kvalitet og pålitelighet gjennom hele levetiden, normalt 25-30 år.
  • At gjenanskaffelsesevnen er ivaretatt når tidspunktet har kommet for å skifte ut materiellet, eventuelt oppgradere det eller gjennomføre levetidsforlengende tiltak.

Utleien skjer på kontrakter med en varighet som tilsvarer varigheten på operatørenes kjøreavtaler med Ruter.

Forvalte

En vesentlig del av vår virksomhet er god forvaltning av materiellet. For at levetiden og kvaliteten på materiellet skal svare til de forventninger som publikum har og sikre de betydelige verdiene som våre eiere har investert i dette, kreves det omfattende oppfølging av materiellet.

Samtidig er forvaltning av teknisk materiell med lang levetid svært kostnadskrevende. Sett i et livssyklusperspektiv vil 70-80 % av kostnadene være knyttet til vedlikehold. Det er derfor svært viktig at man til enhver tid leter etter mer effektive måter å gjennomføre et tilstrekkelig vedlikehold og finne måter å gjennomføre dette på som minimerer ressursbruk og maksimerer tilgjengeligheten til vårt kostbare materiell.

Oslo Vognselskap foretar ikke selv vedlikehold på materiellet. Krav til vedlikehold stilles gjennom kontrakten med leietaker. God forvaltning krever derfor et meget godt samspill mellom de ulike aktørene i kollektivtrafikken - først og fremst vedlikeholdsleverandøren og operatøren av materiellet.

God forvaltning omfatter håndhevelse og utvikling av vedlikeholdsdokumentasjon, oppfølging av kvaliteten på utført vedlikehold, overvåkning av nye myndighetskrav, videreutvikling av materiell og vedlikehold, herunder dokumentasjon, rapportering og registrering av vedlikehold og oppfølging av materiellet i samarbeid med leietaker/operatør/vedlikeholdsutøver.